Användarvillkor

Innehåll

 1. Tillämpningsområde
 2. Tjänster
 3. Registrering och lösenord
 4. Användningsrättigheter för information, programvara och dokumentation
 5. Immateriella rättigheter
 6. Användarens skyldigheter
 7. Hyperlänkar
 8. Ansvar för fel i äganderätten eller kvalitetsbrister
 9. Annat ansvar, virus
 10. Exportkontroll
 11. Skydd av personuppgifter
 12. Juridiskt ansvar
 13. Jurisdiktion, tillämplig lag

1. Tillämpningsområde

1.1 Användningen av dessa webbsidor som tillhandahålls av BrainLit och/eller dess dotterbolag ("BrainLit "), "BrainLits webbplats", är endast tillåten på grundval av dessa användarvillkor. Dessa användarvillkor kan ändras, modifieras eller ersättas av andra villkor, t.ex. för köp av produkter och tjänster. Genom att logga in, eller om det inte krävs någon inloggning, genom att börja använda BrainLit-webbplatsen accepteras dessa användarvillkor i sin då gällande version.

2. Tjänster

2.1 BrainLit erbjuder på BrainLit-webbplatsen specifik information och programvara samt - i förekommande fall - tillhörande dokumentation för visning eller nedladdning.

3. Registrering och lösenord

3.1 Vissa sidor på BrainLits webbplats kan vara lösenordsskyddade. Med tanke på säkerheten för affärstransaktionerna får endast registrerade användare tillgång till dessa sidor. BrainLit förbehåller sig rätten att neka registrering till en användare. BrainLit förbehåller sig särskilt rätten att bestämma att vissa sidor, som tidigare var fritt tillgängliga, ska vara föremål för registrering. BrainLit har rätt att när som helst och utan skyldighet att motivera detta, neka Användaren rätten att få tillgång till det lösenordsskyddade området genom att blockera dennes Användaruppgifter (enligt definitionen nedan).

3.2 Vid registrering ska Användaren lämna korrekt information och, om sådan information ändras över tid, ska han/hon informera BrainLit om detta (i den mån det är möjligt: online) utan onödigt dröjsmål. Användaren ska se till att den e-postadress som han/hon har lämnat till BrainLit är aktuell och att det är en adress där användaren kan kontaktas.

3.3 Vid registrering får användaren en åtkomstkod som består av ett användar-ID och ett lösenord ("Användaruppgifter"). Vid första åtkomsten ska Användaren ändra det lösenord som han eller hon fått från BrainLit till ett lösenord som endast Användaren känner till. Användaruppgifterna gör det möjligt för användaren att se eller ändra sina uppgifter eller, i förekommande fall, att återkalla sitt samtycke till databehandling.

3.4 Användaren ska se till att användardata inte är tillgängliga för tredje part och är ansvarig för alla transaktioner och andra aktiviteter som utförs under användardata. I slutet av varje onlinesession ska användaren logga ut från de lösenordsskyddade webbplatserna. Om och i den mån användaren får kännedom om att tredje part missbrukar användardata ska användaren utan onödigt dröjsmål informera BrainLit om detta skriftligen eller, i förekommande fall, via e-post.

3.5 Efter mottagandet av meddelandet enligt punkt 3.4 ska BrainLit neka tillgång till det lösenordsskyddade området under sådana Användardata. Tillgång kommer endast att vara möjlig igen efter användarens ansökan till BrainLit eller vid nyregistrering.

3.6 Användaren kan när som helst skriftligen begära att få sin registrering raderad, förutsatt att raderingen inte strider mot ett korrekt genomförande av avtalsförhållanden. I en sådan händelse kommer BrainLit att radera alla användardata och andra lagrade personligt identifierbara uppgifter om användaren så snart dessa uppgifter inte längre behövs.

4. Användningsrättigheter för information, programvara och dokumentation

4.1 Användningen av all information, programvara och dokumentation som tillhandahålls på BrainLits webbplats omfattas av dessa användarvillkor eller, i händelse av uppdatering av information, programvara eller dokumentation, av tillämpliga licensvillkor som tidigare överenskommits med BrainLit. Separat överenskomna licensvillkor ska ha företräde framför dessa användarvillkor.

4.2 BrainLit ger Användaren en icke-exklusiv och icke-överlåtbar rätt att använda information, programvara och dokumentation som görs tillgänglig för Användaren på BrainLits webbplats i den utsträckning som överenskommits, eller i händelse av att det inte finns något sådant avtal i den utsträckning som motsvarar det syfte som BrainLit avsåg med att göra dem tillgängliga.

4.3 Programvaran ska göras tillgänglig utan kostnad i objektkod. Det ska inte finnas någon rätt att göra källkoden tillgänglig. Detta ska inte gälla källkod i samband med programvara med öppen källkod, vars licensvillkor har företräde framför dessa användarvillkor vid överföring av programvara med öppen källkod och vars villkor kräver att källkoden görs tillgänglig. I sådana fall ska BrainLit göra källkoden tillgänglig mot betalning av kostnader.

4.4 Information, programvara och dokumentation får inte distribueras av användaren till någon tredje part vid någon tidpunkt och får inte heller hyras eller på annat sätt göras tillgänglig. Om inte sådan är tillåten enligt tvingande lag får användaren inte ändra programvaran eller dokumentationen och inte heller demontera, göra reverse engineering eller dekompilera programvaran eller separera någon del av den. Användaren får göra en säkerhetskopia av programvaran om det är nödvändigt för att säkra fortsatt användning.

4.5 Informationen, programvaran och dokumentationen skyddas av upphovsrättslagar och internationella upphovsrättsfördrag samt andra lagar och konventioner som rör immateriella rättigheter. Användaren ska iaktta sådana lagar och får i synnerhet inte ta bort alfanumeriska koder, märken eller upphovsrättsmeddelanden vare sig från informationen eller från programvaran eller dokumentationen.

5. Immateriella rättigheter

5.1 Utan hinder av de särskilda bestämmelserna i § 4 i dessa villkor får information, varumärken och annat innehåll på BrainLits webbplats inte ändras, kopieras, reproduceras, säljas, hyras ut, användas, kompletteras eller på annat sätt användas på något annat sätt utan BrainLits skriftliga förhandstillstånd.

5.2 Med undantag för användningsrättigheterna och andra rättigheter som uttryckligen beviljas här, ska inga andra rättigheter beviljas användaren och ingen skyldighet att bevilja rättigheter till, inklusive, men inte begränsat till, användning av företagets namn eller immateriella rättigheter såsom patent, varumärken eller bruksmodeller.

6. Användarens skyldigheter

6.1 När användaren använder BrainLit-webbplatsen får han eller hon inte

 • kränka någon immateriell rättighet eller annan äganderätt;
 • ladda upp innehåll som innehåller virus, så kallade trojanska hästar eller andra program som kan skada data; 
 • överföra, lagra eller ladda upp hyperlänkar eller innehåll som användaren inte har rätt att använda, särskilt i fall där sådana hyperlänkar eller innehåll bryter mot sekretessförpliktelser eller är olagliga, eller 
 • distribuera reklam eller oönskad e-post (så kallad "spam") eller felaktiga varningar om virus, defekter eller liknande material, och användaren får inte uppmana eller begära deltagande i något lotteri, snöbollssystem, kedjebrev, pyramidspel eller liknande åtgärder.

6.2 BrainLit kan när som helst neka tillgång till BrainLits webbplats, särskilt om användaren bryter mot någon skyldighet som följer av dessa användarvillkor.

7. Hyperlänkar

7.1 BrainLits webbplats kan innehålla hyperlänkar till tredje parts webbplatser. BrainLit tar inget ansvar för innehållet på sådana webbsidor och gör inga uttalanden om eller godkänner sådana webbsidor eller deras innehåll som sina egna, eftersom BrainLit inte kontrollerar informationen på sådana webbsidor och inte är ansvarig för innehållet och informationen som ges där. Användningen av sådana webbsidor sker på användarens egen risk.

8. Ansvar för fel i äganderätten eller kvalitetsbrister

8.1 I den mån information, programvara eller dokumentation görs tillgänglig utan kostnad, är allt ansvar för kvalitets- eller kvalitetsbrister i informationen, programvaran och dokumentationen uteslutet, särskilt när det gäller korrekthet eller avsaknad av fel eller avsaknad av anspråk eller rättigheter från tredje part eller när det gäller fullständighet och/eller lämplighet för ändamålet, utom i fall som omfattar uppsåtligt tjänstefel eller bedrägeri samt personskada eller dödsfall.

8.2 Informationen kan innehålla allmänna beskrivningar av de tekniska möjligheterna hos enskilda produkter som kanske inte är tillgängliga i vissa fall (t.ex. på grund av produktändringar). Produktens erforderliga prestanda ska därför i varje enskilt fall överenskommas ömsesidigt vid köptillfället.

9. Annat ansvar, virus

9.1 BrainLits ytterligare ansvar är uteslutet om det inte krävs enligt lag. Med undantag för dödsfall eller personskador som beror på vårdslöshet, utesluter BrainLit och värdarna för denna webbplats härmed ansvar för alla anspråk, förluster, krav eller skador av något slag med avseende på information och/eller tjänster som tillhandahålls på vår webbplats, inklusive men inte begränsat till direkta, indirekta, tillfälliga eller följdförluster eller skador, kompensationsskador eller förlust av vinst eller data, oavsett om de grundar sig på avtalsbrott eller garanti, brott eller skadestånd (inklusive vårdslöshet), produktansvar eller annat.

9.2 Även om BrainLit gör sitt yttersta för att hålla BrainLits webbplats fri från virus kan BrainLit inte garantera att den är virusfri. Användaren ska för sitt eget skydd vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa lämpliga säkerhetsåtgärder.

10. Exportkontroller

10.1 Export av viss information, programvara och dokumentation kan vara tillståndspliktig, t.ex. på grund av dess natur, syfte eller destination. Användaren ska strikt följa exportbestämmelserna för information, programvara och dokumentation, i synnerhet EU:s samt de enskilda EU-medlemsstaternas och USA:s exportbestämmelser.

10.2 På begäran ska BrainLit informera Användaren om relevanta kontaktpunkter för ytterligare information.

11. Skydd av personuppgifter

För insamling, användning och behandling av personligt identifierbara uppgifter från användaren av BrainLits webbplats ska BrainLit följa tillämpliga lagar om skydd av personuppgifter och BrainLits webbplats dataskydd. Integritetspolicysom finns tillgänglig via en hyperlänk på BrainLits webbplats.

12. Ansvarsfriskrivning

12.1 BrainLits webbplats innehåller information om produkter som kan vara tillgängliga eller inte i ett visst land, och om de är tillgängliga har de fått godkännande eller marknadsgodkännande av ett statligt regleringsorgan för olika indikationer och restriktioner i olika länder. Varje land har specifika lagar, förordningar och medicinsk praxis som reglerar kommunikation av medicinsk eller annan information om medicinska produkter på Internet. Ingenting i detta dokument ska tolkas som en uppmaning eller marknadsföring av någon produkt som inte är tillåten enligt lagar och förordningar i den stat eller det land där läsaren är bosatt.

13. Jurisdiktion, tillämplig lag

13.1 BrainLits webbplats drivs och administreras av företag med säte i Sverige. Tjänsten och materialet på denna webbplats tillhandahålls "i befintligt skick" och BrainLit och värdarna för denna webbplats friskriver sig uttryckligen från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, i den utsträckning som lagen tillåter, inklusive men inte begränsat till garantier för tillfredsställande kvalitet, säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål, med avseende på tjänsten eller något material. Om något på denna webbplats tolkas som att det strider mot de lagar som gäller i något annat land, är denna webbplats inte avsedd att användas av personer från det landet och personer som omfattas av sådana lagar har inte rätt att använda våra tjänster om de inte kan försäkra oss om att sådan användning är laglig. Dessa användarvillkor ska regleras och lösas i enlighet med gällande lokala lagar.