Integritetspolicy

Prenumeranter och förfrågningar

BrainLit AB (556902-2014), Scheelevägen 34, 223 63 Lund, Sverige (BrainLit, vi, oss eller vår) är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och har åtagit sig att skydda och respektera din integritet och personliga integritet när du använder brainlit.com (vår tjänst). Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilka personuppgifter vi samlar in genom denna tjänst, varför de samlas in och hur vi använder dem. Den kommer också att klargöra hur du kan utöva dina rättigheter när du litar på att vi hanterar dina personuppgifter.

Vi ber dig att läsa denna sekretesspolicy noggrant och bekanta dig med dess innehåll. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna i slutet av denna integritetspolicy.

Observera att vår webbplats kan innehålla länkar till och från webbplatser som innehas av dotterbolag. Om du besöker någon av dessa webbplatser eller använder tjänster från tredje part via våra länkar ska du vara medveten om att de har sina egna sekretesspolicyer och att vi inte tar något ansvar för deras behandling av dina personuppgifter. Överväg att läsa deras integritetspolicyer innan du använder deras tjänster.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

När du prenumererar på information från oss (t.ex. nyheter, pressmeddelanden, rapporter) eller använder kontaktformulär via vår tjänst samlar vi in personuppgifter, inklusive ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer. Dessa uppgifter lagras baserat på ditt samtycke för att underlätta automatisk leverans av information till din e-postinkorg. Vi kan också samla in annan information om din användning av våra tjänster genom cookies och liknande teknik. Du kan läsa mer om detta i vår Cookiepolicy.

Behöver du lämna personuppgifter?

De personuppgifter som vi begär av dig behövs av administrativa och tekniska skäl för att vi ska kunna kontakta dig med anledning av din förfrågan. Du har alltid rätt att begära att vi tar bort alla dina personuppgifter som vi har lagrat genom att kontakta info@brainlit.com.

Delar vi personuppgifter med andra?

Överföringar inom koncernen

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till andra företag inom BrainLit-koncernen om det är nödvändigt för administrativa ändamål eller för att tillhandahålla våra tjänster till dig. BrainLit-koncernens företag som har tillgång till dina personuppgifter följer metoder som är förenliga med denna integritetspolicy.

Tredje part av säkerhetsskäl eller andra legitima skäl

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till tredje part om vi har anledning att tro att det är nödvändigt att lämna ut sådana personuppgifter:

 • för att uppfylla giltiga rättsliga skyldigheter, inklusive stämningsansökningar, domstolsbeslut, myndighetsförfrågningar eller husrannsakan, och i övrigt enligt lag;
 • För att skydda våra rättigheter eller vår egendom, eller våra kunders eller anställdas säkerhet;
 • För att skydda mot bedräglig, illvillig, missbrukande, obehörig eller olaglig användning av eller prenumeration på våra tjänster och för att skydda vårt nätverk, våra tjänster, enheter och användare från sådan användning;
 • För att föra fram eller försvara sig mot klagomål eller rättsliga anspråk i domstol, administrativa förfaranden och på andra ställen;
 • som en del av fusioner och förvärv, förutsatt att den potentiella köparen eller säljaren samtycker till att respektera dina personuppgifter på ett sätt som är förenligt med vår sekretesspolicy;
 • till externa revisorer och tillsynsmyndigheter.

Tredjepartsleverantörer

Vi kan använda tredjepartsleverantörer för att utföra tjänster åt oss, t.ex. infrastruktur- och IT-tjänster (inklusive men inte begränsat till datalagring), kundtjänster, behandling av kundförfrågningar och andra statistiska analyser. Vid utförandet av dessa tjänster kan tredjepartsleverantörer ha tillgång till dina personuppgifter, men är endast auktoriserade att behandla dem strikt på våra vägnar och i enlighet med våra bestämmelser.

Var behandlar vi personuppgifter?

De personuppgifter som vi samlar in från dig kan överföras till och lagras på en plats utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES"), inklusive platser som inte omfattas av ett beslut av Europeiska kommissionen som fastställer en adekvat skyddsnivå för personuppgifter. De kan delas med andra företag inom BrainLit-koncernen och behandlas av personal som arbetar för oss eller för en av våra leverantörer utanför EES. Sådan personal kan till exempel vara involverad i uppfyllandet av din förfrågan och utförandet av våra supporttjänster. Vi kommer att vidta alla rimligen nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy, och vi har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dem. Om du vill ha ytterligare information eller en kopia av dessa skyddsåtgärder kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i slutet av denna integritetspolicy.

Hur länge sparas personuppgifter?

Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som vi anser nödvändigt för att uppfylla din förfrågan, varefter vi raderar dina personuppgifter på ett säkert sätt eller i vissa fall anonymiserar dem. Vi utför regelbundna statuskontroller för att se över när personuppgifter behöver raderas. Eftersom vi behandlar personuppgifter för olika ändamål beror dock den faktiska perioden för vilken dina personuppgifter lagras på omständigheterna.

Om vår behandling av personuppgifter baseras på ditt samtycke kommer vi att behålla dina personuppgifter tills du återkallar ditt samtycke.

Hur skyddar vi personuppgifter?

Att skydda dina personuppgifter är en prioritet för oss. Alla personuppgifter som du lämnar till oss lagras på säkra servrar, och vi är stolta över att använda förfaranden för att skydda mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, ändring, avslöjande eller förstörelse av dina personuppgifter. Även om vi arbetar hårt för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera att våra skyddsåtgärder kommer att förhindra alla obehöriga försök att komma åt, använda eller avslöja personuppgifter. I händelse av en fysisk eller teknisk incident upprätthåller vi dock säkerhets- och incidenthanteringsplaner för att hantera sådana incidenter i tid och begränsa eventuella negativa effekter av sådana incidenter.

Hur kan du få tillgång till dina personuppgifter?

Vi förstår att du kan behöva mer information från oss om dina personuppgifter och hur de behandlas, eller att du vill uppdatera eller korrigera de personuppgifter som du har lämnat till oss. Följande rättigheter gäller för dig:

 • Rätt att få tillgång till dina personuppgifter: Du har rätt att få en bekräftelse från oss om huruvida personuppgifter om dig behandlas eller inte, och om så är fallet, tillgång till personuppgifterna och informationen.
 • Rätt till rättelse av personuppgifter: Om du upptäcker att personuppgifter som vi behandlar om dig är felaktiga har du rätt att få oss att rätta till dessa personuppgifter.
 • Rätt till radering av personuppgifter (rätt att bli bortglömd): Under vissa omständigheter, t.ex. om dina personuppgifter har behandlats olagligt eller om du har återkallat ditt samtycke (om behandlingen av dina personuppgifter baseras på samtycke), har du rätt att begära och få dina personuppgifter raderade av oss.
 • Rätt till begränsning av behandlingen: Under vissa omständigheter, t.ex. om du ifrågasätter att dina personuppgifter är korrekta eller om du har invänt mot vårt legitima syfte att behandla dina personuppgifter, har du rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter tills en lösning har hittats.
 • Rätt att invända mot behandling: Under vissa omständigheter, t.ex. om du ifrågasätter vårt legitima intresse av att behandla dina personuppgifter, har du rätt att invända mot sådan behandling av skäl som rör din särskilda situation.
 • Rätt till dataportabilitet: Om dina personuppgifter behandlas på automatiserad väg på grundval av ditt samtycke eller för att uppfylla vårt avtalsförhållande har du rätt att begära att vi tillhandahåller dina personuppgifter i ett maskinläsbart format för överföring till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet: Du har rätt att lämna in ett klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till din tillsynsmyndighet.

Kontakta oss för att göra en begäran om dina rättigheter. Vi kommer att göra kommersiellt rimliga ansträngningar för att svara på din begäran inom 30 dagar efter att vi mottagit en sådan begäran. Om vi inte kan uppfylla din begäran inom 30-dagarsperioden kommer vi att ange skälen till varför och när vi förväntar oss att kunna uppfylla din begäran.

Ändringar i denna integritetspolicy

Vår sekretesspolicy kan ändras från tid till annan. Därför bör du se till att du regelbundet läser den senaste versionen av denna policy. Vi kommer att publicera alla ändringar av integritetspolicyn här, och om ändringarna är betydande kommer vi att ge dig ett mer framträdande meddelande, t.ex. ett e-postmeddelande. Om vi ändrar denna integritetspolicy på ett sätt som påverkar hur vi använder dina personuppgifter kommer vi att informera dig och erbjuda alternativ. Vi kommer också att behålla tidigare versioner av denna integritetspolicy i ett arkiv för din granskning, som är tillgänglig på begäran.

Kontakt

Som användare av vår tjänst kan du begära mer information om dina lagrade personuppgifter eller meddela oss om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter genom att kontakta info@brainlit.com.

Tillämpningar och anordningar

BrainLit AB (556902-2014), Scheelevägen 34, 223 63 Lund, Sverige (BrainLit, vi, oss eller vår) är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och har åtagit sig att skydda och respektera din integritet och personliga integritet när du använder vår BCL-applikation ("Appen") och Alven-enhet ("Enheten"). Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilka personuppgifter vi samlar in via appen eller enheten, varför de samlas in och hur vi använder dem. Den kommer också att klargöra hur du kan utöva dina rättigheter när du litar på att vi hanterar dina personuppgifter.

Vi ber dig att läsa denna sekretesspolicy noggrant och bekanta dig med dess innehåll. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna i slutet av denna integritetspolicy.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

När du använder appen och enheten samlar vi in personuppgifter som namn, e-post, kön, födelsedatum och år, längd och vikt, aktiviteter, anteckningar och taggar Vi kan också samla in annan information om din användning av vår app och enhet, till exempel din IP-adress och plats på hög nivå samt metadata om appanvändning.

Observera att vissa mätdata som samlas in via appen kan betraktas som hälsorelaterade data, även kallade känsliga uppgifter.

Vi behandlar personuppgifter på grundval av ett användaravtal som bildas i samband med att du skapar ett konto och accepterar våra villkor. Vi kan också behandla viss information för att uppfylla rättsliga skyldigheter.

Dessutom behandlar vi personuppgifterna för att tillgodose vårt legitima intresse av aggregerad analys och trendspaning. När vi väljer att använda dina uppgifter på grundval av våra legitima intressen väger vi noggrant våra egna intressen mot din rätt till integritet.

Hälso- och mätdata behandlas och lagras på grundval av ditt uttryckliga samtycke till att behandla sådana data.

Behöver du lämna personuppgifter?

De personuppgifter som vi begär av dig är nödvändiga för att vi ska kunna erbjuda appen och enheten till dig i enlighet med användaravtalet.

Vi kan behandla personuppgifter i syfte att kommunicera med användare. Om du kontaktar vår support med frågor om din app och enhetsdata kommer vi att använda den tillhandahållna informationen för att besvara dina frågor och för att lösa eventuella problem som du kan ha.

Vi kan behandla aggregerad information om användningen av vår app och enhet för att förbättra appens kvalitet. När det är möjligt kommer vi att göra detta genom att endast använda aggregerade, icke-personligt identifierbara uppgifter.

Med ditt samtycke kan vi visa eller skicka annonser till dig i appen eller genom att använda push-notiser. Vi kommer aldrig att använda dina hälsorelaterade uppgifter för reklam utan ditt uttryckliga samtycke.

Delar vi personuppgifter med andra?

Överföringar inom koncernen

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till andra företag inom BrainLit-koncernen om det är nödvändigt för administrativa ändamål eller för att tillhandahålla vår app och enhet till dig. BrainLit-koncernens företag som har tillgång till dina personuppgifter följer metoder som är förenliga med denna integritetspolicy.

Tredje part av säkerhetsskäl eller andra legitima skäl

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till tredje part om vi har anledning att tro att det är nödvändigt att lämna ut sådana personuppgifter:

 • för att uppfylla giltiga rättsliga skyldigheter, inklusive stämningsansökningar, domstolsbeslut, myndighetsförfrågningar eller husrannsakan, och i övrigt enligt lag;
 • För att skydda våra rättigheter eller vår egendom, eller våra kunders eller anställdas säkerhet;
 • för att skydda mot bedräglig, illvillig, missbrukande, obehörig eller olaglig användning av vår app och enhet och för att skydda vårt nätverk, våra appar, enheter och användare från sådan användning;
 • För att föra fram eller försvara sig mot klagomål eller rättsliga anspråk i domstol, administrativa förfaranden och på andra ställen;
 • som en del av fusioner och förvärv, förutsatt att den potentiella köparen eller säljaren samtycker till att respektera dina personuppgifter på ett sätt som är förenligt med vår sekretesspolicy;
 • till externa revisorer och tillsynsmyndigheter.

Tredjepartsleverantörer

Vi kan använda tredjepartsleverantörer för att utföra tjänster åt oss, t.ex. infrastruktur- och IT-tjänster (inklusive men inte begränsat till datalagring), kundtjänster, behandling av kundförfrågningar och andra statistiska analyser. Vid utförandet av dessa tjänster kan tredjepartsleverantörer ha tillgång till dina personuppgifter, men är endast auktoriserade att behandla dem strikt på våra vägnar och i enlighet med våra bestämmelser.

Var behandlar vi personuppgifter?

De personuppgifter som vi samlar in från dig kan överföras till och lagras på en plats utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES"), inklusive platser som inte omfattas av ett beslut av Europeiska kommissionen som fastställer en adekvat skyddsnivå för personuppgifter. De kan delas med andra företag inom BrainLit-koncernen och behandlas av personal som arbetar för oss eller för en av våra leverantörer utanför EES. Sådan personal kan till exempel vara involverad i uppfyllandet av din förfrågan och utförandet av våra supporttjänster. Vi kommer att vidta alla rimligen nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy, och vi har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dem. Om du vill ha ytterligare information eller en kopia av dessa skyddsåtgärder kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i slutet av denna integritetspolicy.

Sociala medier och offentliga forum

Appen gör det möjligt för dig att publicera viss information från din App som rör din upplevelse av Appen och enheten eller sömndata på sociala medier som Facebook, Instagram och Twitter, bloggar och forum online.

Tänk noga efter innan du bestämmer vilken information du delar med dig av. Observera att vi inte kan kontrollera vem som får tillgång till den information som du väljer att offentliggöra i sådana forum, och vi kan inte garantera att de parter som har tillgång till sådan information kommer att respektera din integritet eller hålla den säker. Vi är inte ansvariga för sekretessen eller säkerheten för information som du gör tillgänglig för allmänheten på sociala medier, onlinebloggar eller offentliga forum - eller för vad andra gör med information som du delar med dig av.

Hur länge sparas personuppgifter?

Vi kommer endast att lagra personuppgifter så länge som det är lagligt tillåtet och nödvändigt för de ändamål som anges ovan, varefter vi raderar eller i vissa fall anonymiserar dina personuppgifter på ett säkert sätt. Lagringsperioden beror i allmänhet på varaktigheten av ett kontos livscykel, såvida inte uppgifterna har raderats på begäran. Säkerhetskopior raderas så snart det är rimligt möjligt, vanligtvis inom 6 månader.

Vi utför regelbundna statuskontroller för att se när personuppgifter behöver raderas. Eftersom vi behandlar personuppgifter för olika syften beror den faktiska perioden för vilken dina personuppgifter lagras på omständigheterna.

Om vår behandling av personuppgifter baseras på ditt samtycke kommer vi att behålla dina personuppgifter tills du återkallar ditt samtycke.

Hur skyddar vi personuppgifter?

Att skydda dina personuppgifter är en prioritet för oss. Alla personuppgifter som du lämnar till oss lagras på säkra servrar, och vi är stolta över att använda förfaranden för att skydda mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, ändring, avslöjande eller förstörelse av dina personuppgifter. Även om vi arbetar hårt för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera att våra skyddsåtgärder kommer att förhindra alla obehöriga försök att komma åt, använda eller avslöja personuppgifter. I händelse av en fysisk eller teknisk incident upprätthåller vi dock säkerhets- och incidenthanteringsplaner för att hantera sådana incidenter i tid och begränsa eventuella negativa effekter av sådana incidenter.

Dina rättigheter

Vi förstår att du kan behöva mer information från oss om dina personuppgifter och hur de behandlas, eller att du vill uppdatera eller korrigera de personuppgifter som du har lämnat till oss. Följande rättigheter gäller för dig:

 • Rätt att få tillgång till dina personuppgifter: Du har rätt att få en bekräftelse från oss om huruvida personuppgifter om dig behandlas eller inte, och om så är fallet, tillgång till personuppgifterna och informationen.
 • Rätt till rättelse av personuppgifter: Om du upptäcker att personuppgifter som vi behandlar om dig är felaktiga har du rätt att få oss att rätta till dessa personuppgifter.
 • Rätt till radering av personuppgifter (rätt att bli bortglömd): Under vissa omständigheter, t.ex. om dina personuppgifter har behandlats olagligt eller om du har återkallat ditt samtycke (om behandlingen av dina personuppgifter baseras på samtycke), har du rätt att begära och få dina personuppgifter raderade av oss.
 • Rätt till begränsning av behandlingen: Under vissa omständigheter, t.ex. om du ifrågasätter att dina personuppgifter är korrekta eller om du har invänt mot vårt legitima syfte att behandla dina personuppgifter, har du rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter tills en lösning har hittats.
 • Rätt att invända mot behandling: Under vissa omständigheter, t.ex. om du ifrågasätter vårt legitima intresse av att behandla dina personuppgifter, har du rätt att invända mot sådan behandling på grunder som rör din särskilda situation, t.ex. mot vår användning av dina personuppgifter för direkt marknadsföring.
 • Rätt till dataportabilitet: Om dina personuppgifter behandlas på automatiserad väg på grundval av ditt samtycke eller för att uppfylla vårt avtalsförhållande har du rätt att begära att vi tillhandahåller dina personuppgifter i ett maskinläsbart format för överföring till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet: Du har rätt att lämna in ett klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till din tillsynsmyndighet.

Kontakta oss för att göra en begäran om dina rättigheter. Vi kommer att göra kommersiellt rimliga ansträngningar för att svara på din begäran inom 30 dagar efter att vi mottagit en sådan begäran. Om vi inte kan uppfylla din begäran inom 30-dagarsperioden kommer vi att ange skälen till varför och när vi förväntar oss att kunna uppfylla din begäran.

Ändringar i denna integritetspolicy

Vår sekretesspolicy kan ändras från tid till annan. Därför bör du se till att du regelbundet läser den senaste versionen av denna policy. Vi kommer att publicera alla ändringar av integritetspolicyn här, och om ändringarna är betydande kommer vi att ge dig ett mer framträdande meddelande, t.ex. ett e-postmeddelande. Om vi ändrar denna integritetspolicy på ett sätt som påverkar hur vi använder dina personuppgifter kommer vi att informera dig och erbjuda alternativ. Vi kommer också att behålla tidigare versioner av denna integritetspolicy i ett arkiv för din granskning, som är tillgänglig på begäran.

Kontakt

Som användare av vår app eller enhet kan du begära mer information om dina lagrade personuppgifter eller meddela oss om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter genom att kontakta info@brainlit.com.