Neonatal

Varje år föds uppskattningsvis 15 miljoner barn för tidigt i världen, cirka 520 000 i USA, och antalet ökar. Barnen kan drabbas av en rad hälsoproblem och kan behöva stanna längre på sjukhus - ibland på sjukhusets neonatala intensivvårdsavdelning (NICU). Enligt WHO är komplikationer vid för tidig födsel den främsta dödsorsaken bland barn under fem år¹. För tidigt födda barn är sårbara och behöver särskild vård.

Barnintensivvårdsavdelningar från 80-talet var ljusa och väl upplysta. Numera finns det en trend att använda lägre belysningsnivåer². Även om fostrets utveckling sker i mörker kan fostrets dygnsrytm påverkas av moderns rytm som förmedlas via signaler som moderns aktivitet, hjärtfrekvens, melatonin och kortisol²,³. Genom att hålla för tidigt födda patienter i en kontinuerligt mörk eller kontinuerligt upplyst miljö när de befinner sig på intensivvårdsavdelningen berövas de de cirkadiska stimuli som de skulle ha fått under graviditeten.

- Tidigare kunde anställda tillbringa hela skiftet i mörker, men nu har de en arbetsmiljö som är anpassad till deras arbetsuppgifter.

- Annika Rosén, Helsingborgs sjukhus

Förkorta vistelselängd

I en systematisk genomgång av Cochrane Collaboration föreslår författarna bättre resultat när det gäller tillväxt och vistelsetid med cyklat ljus än med kontinuerligt mörker eller starkt ljus⁴. Detta är ett tillvägagångssätt som också stöds av American Academy of Pediatrics och flera forskare⁵,⁶. I en studie som jämförde cyklat ljus för spädbarn som föddes <= 28 veckor postmenstruell ålder kunde de som utsattes för cyklat ljus redan vid 28 veckor åka hem i genomsnitt 5,5 dagar tidigare än de spädbarn som började med cyklat ljus vid 36 veckor⁷. 

Förbättra noggrannheten i undersökningen

Klinisk undersökning av barnet och observation av barnets hudfärg kräver en god färguppfattning. Med hjälp av färgåtergivningsindexet (CRI) kan man fastställa en ljuskällas färgåtergivningsegenskaper. Med det naturliga ljuset som standard (CRI = 100) mäter detta index hur "äkta färger" uppfattas när de belyses av en artificiell ljuskälla. Källor för artificiell belysning inom neonatalvården måste ha ett CRI som är högre än 80². BioCentric Lighting™ ger som jämförelse ett CRI på 90.

Tillgodose individuella behov

Ljuset är inte bara till för spädbarn. Föräldrar och sjukhuspersonal behöver också bra ljus för att upprätthålla sin dygnsrytm. En av de största utmaningarna med ljus inom sjukvården är ljuslösningens anpassningsbarhet till en arbetsplats där flera olika aktiviteter kräver olika lösningar för olika rum. Biocentric-belysningssystemet är lätt att anpassa till alla miljöer. Ljusmiljön ger patienter och anhöriga samt personal det ljus som de behöver varje dag, oavsett årstid.

Sömn är en viktig faktor för att främja patienternas välbefinnande och återhämtning.

Referenser

  1. WHO:s rekommendationer om åtgärder för att förbättra resultaten vid för tidiga födslar november 2015.
  2. Rodríguez RG, Ph D, Pattini AE, Ph D. Neonatal intensive care unit lighting: update and recommen- dations. Arch Argent Pediatr. 2016;114(04):361-367. doi:10.5546/aap.2016.eng.361.
  3. Mirmiran M, Ariagno RL. . 2000;24(4):247-257. doi:10.1053/sper
  4. Morag I, Ohlsson A. Cykliskt ljus på intensivvårdsavdelningen för för tidigt födda barn och barn med låg födelsevikt. Cochrane Database Syst Rev. 2016;2016(8). doi:10.1002/14651858.CD006982.pub4
  5. McKenna H, Reiss IKM. Argumentet för ett kronobiologiskt synsätt på neonatalvård. Early Hum Dev. 2018;126:1-5. doi:10.1016/j.earlhumdev.2018.08.012
  6. Vásquez-Ruiz S, Maya-Barrios JA, Torres-Narváez P, et al. En ljus/mörkercykel på intensivvårdsavdelningen påskyndar viktökningen och förkortar tiden till utskrivning hos prematura barn. Early Hum Dev. 2014;90(9):535-540. doi:10.1016/j.earlhumdev.2014.04.015
  7. Brandon DH, Silva SG, Park J, Malcolm W, Kamhawy H, Holditch-Davis D. Timing for the Introduc- tion of Cycled Light for Extremely Preterm Infants: En randomiserad kontrollerad studie. Res Nurs Heal. 2017. doi:10.1002/nur.21797