Käyttöehdot

Sisältö

 1. Laajuus
 2. Palvelut
 3. Rekisteröinti ja salasana
 4. Tietojen, ohjelmistojen ja dokumentaation käyttöoikeudet
 5. Immateriaalioikeudet
 6. Käyttäjän velvollisuudet
 7. Hyperlinkit
 8. Vastuu omistus- tai laatuvirheistä
 9. Muu vastuu, virukset
 10. Vientivalvonta
 11. Tietosuoja
 12. Vastuuvapauslauseke
 13. Oikeuspaikka, sovellettava laki

1. Soveltamisala

1.1 Näiden BrainLitin ja/tai sen tytäryhtiöiden ("BrainLit") tarjoamien internetsivujen, jäljempänä "BrainLit-verkkosivusto", käyttö on sallittu ainoastaan näiden käyttöehtojen perusteella. Näitä käyttöehtoja voidaan täydentää, muuttaa tai korvata muilla ehdoilla, esim. tuotteiden ja palvelujen ostoa varten. Kirjautumalla sisään, tai jos kirjautumista ei vaadita, aloittamalla BrainLit-verkkosivuston käytön hyväksytään nämä käyttöehdot kulloinkin voimassa olevassa muodossaan.

2. Palvelut

2.1 BrainLit tarjoaa BrainLit-verkkosivustolla tiettyjä tietoja ja ohjelmistoja sekä - tapauksen mukaan - niihin liittyvää dokumentaatiota katseltavaksi tai ladattavaksi.

3. Rekisteröinti ja salasana

3.1 Jotkin BrainLit-verkkosivuston sivut voivat olla salasanalla suojattuja. Liiketoimien turvallisuuden ja varmuuden vuoksi vain rekisteröityneet käyttäjät voivat käyttää kyseisiä sivuja. BrainLit pidättää oikeuden evätä rekisteröinnin keneltä tahansa käyttäjältä. BrainLit pidättää erityisesti oikeuden määrätä, että tietyt sivustot, joihin oli aiemmin vapaa pääsy, edellyttävät rekisteröitymistä. BrainLitillä on oikeus milloin tahansa ja ilman perusteluvelvollisuutta evätä Käyttäjältä oikeus käyttää salasanalla suojattua aluetta estämällä Käyttäjätiedot (kuten jäljempänä määritellään).

3.2 Rekisteröitymisen yhteydessä Käyttäjän on annettava tarkat tiedot, ja jos nämä tiedot muuttuvat ajan myötä, hänen on ilmoitettava niistä BrainLitille (mahdollisuuksien mukaan verkossa) ilman aiheetonta viivytystä. Käyttäjän on varmistettava, että hänen BrainLitille ilmoittamansa sähköpostiosoite on ajan tasalla ja että se on osoite, josta häneen voi ottaa yhteyttä.

3.3 Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjälle annetaan käyttäjätunnus ja salasana ("käyttäjätiedot"). Ensimmäisen käyttökerran yhteydessä Käyttäjän on vaihdettava BrainLitiltä saamansa salasana ainoastaan Käyttäjän tuntemaan salasanaan. Käyttäjätietojen avulla käyttäjä voi tarkastella tai muuttaa tietojaan tai tarvittaessa peruuttaa suostumuksensa tietojen käsittelyyn.

3.4 Käyttäjän on varmistettava, että kolmannet osapuolet eivät pääse käsiksi käyttäjätietoihin, ja hän on vastuussa kaikista käyttäjätiedoillaan suoritetuista liiketoimista ja muista toimista. Kunkin verkkoistunnon päätteeksi käyttäjän on kirjauduttava ulos salasanasuojatuilta verkkosivustoilta. Jos ja siltä osin kuin käyttäjä saa tietää, että kolmannet osapuolet käyttävät väärin hänen käyttäjätietojaan, käyttäjän on ilmoitettava siitä BrainLitille viipymättä kirjallisesti tai tapauksen mukaan sähköpostitse.

3.5 Saatuaan kohdan 3.4 mukaisen ilmoituksen BrainLit estää pääsyn salasanalla suojattuun alueeseen kyseisten käyttäjätietojen alla. Pääsy on mahdollista uudelleen vasta, kun Käyttäjä on tehnyt hakemuksen BrainLitille tai rekisteröitynyt uudelleen.

3.6 Käyttäjä voi milloin tahansa vaatia kirjallisesti rekisteröintinsä poistamista edellyttäen, että poistaminen ei vaaranna sopimussuhteiden asianmukaista hoitamista. Tällaisessa tapauksessa BrainLit poistaa kaikki käyttäjätiedot ja muut tallennetut käyttäjän henkilötiedot heti, kun näitä tietoja ei enää tarvita.

4. Tietojen, ohjelmistojen ja dokumentaation käyttöoikeudet

4.1 BrainLitin verkkosivustolla tarjottujen tietojen, ohjelmistojen ja dokumentaation käyttöön sovelletaan näitä käyttöehtoja tai, jos kyseessä on tietojen, ohjelmistojen tai dokumentaation päivittäminen, sovellettavia lisenssiehtoja, joista on aiemmin sovittu BrainLitin kanssa. Erikseen sovitut lisenssiehdot ovat ensisijaisia näihin käyttöehtoihin nähden.

4.2 BrainLit myöntää Käyttäjälle ei-yksinomaisen ja ei-siirrettävissä olevan oikeuden käyttää tietoja, ohjelmistoja ja dokumentaatiota, jotka on asetettu Käyttäjän saataville BrainLit-verkkosivustolla sovitussa laajuudessa, tai jos tällaista sopimusta ei ole tehty, siinä laajuudessa kuin BrainLit on tarkoittanut niiden asettamisella saataville.

4.3 Ohjelmisto on annettava käyttöön maksutta objektikoodina. Lähdekoodin saataville asettamiseen ei ole oikeutta. Tämä ei koske avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin liittyvää lähdekoodia, joiden lisenssiehdot ovat ensisijaisia näihin käyttöehtoihin nähden avoimen lähdekoodin ohjelmistojen siirron yhteydessä ja joiden ehdot edellyttävät lähdekoodin asettamista saataville. Tällaisessa tapauksessa BrainLit asettaa lähdekoodin saataville kustannuksia vastaan.

4.4 Käyttäjä ei saa missään vaiheessa jakaa tietoja, ohjelmistoja ja dokumentaatiota kolmansille osapuolille, eikä niitä saa vuokrata tai muulla tavoin asettaa saataville. Käyttäjä ei saa muuttaa ohjelmistoa tai dokumentaatiota eikä purkaa, käänteismallintaa tai dekompiloida ohjelmistoa tai mitään sen osaa, ellei pakottava laki sitä salli. Käyttäjä voi tehdä ohjelmistosta yhden varmuuskopion, jos se on tarpeen jatkokäytön turvaamiseksi.

4.5 Tietoja, ohjelmistoja ja dokumentaatiota suojaavat tekijänoikeuslait sekä kansainväliset tekijänoikeussopimukset ja muut immateriaalioikeuksiin liittyvät lait ja sopimukset. Käyttäjän on noudatettava näitä lakeja eikä hän saa erityisesti poistaa aakkosnumeerista koodia, merkkejä tai tekijänoikeusmerkintöjä tiedoista, ohjelmistoista tai dokumentaatiosta.

5. Henkinen omaisuus

5.1 Näiden ehtojen 4 §:n erityismääräyksistä huolimatta BrainLit-verkkosivuston tietoja, tuotenimiä ja muuta sisältöä ei saa muuttaa, kopioida, jäljentää, myydä, vuokrata, käyttää, täydentää tai muutoin käyttää millään muulla tavalla ilman BrainLitin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

5.2 Tässä nimenomaisesti myönnettyjä käyttöoikeuksia ja muita oikeuksia lukuun ottamatta Käyttäjälle ei myönnetä mitään muita oikeuksia eikä hänellä ole velvollisuutta myöntää oikeuksia, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, yrityksen nimen tai immateriaalioikeuksien, kuten patenttien, tavaramerkkien tai hyödyllisyysmallien, käyttö.

6. Käyttäjän velvollisuudet

6.1 Käyttäjä ei saa BrainLit-verkkosivustoa käyttäessään

 • loukata mitään immateriaalioikeuksia tai muita omistusoikeuksia;
 • ladata mitään sisältöä, joka sisältää viruksia, niin sanottuja troijalaisia hevosia tai muita ohjelmia, jotka voivat vahingoittaa tietoja; 
 • välittää, tallentaa tai ladata hyperlinkkejä tai sisältöä, joiden käyttöön käyttäjällä ei ole oikeutta, erityisesti silloin, kun tällaiset hyperlinkit tai sisältö rikkovat salassapitovelvoitteita tai ovat laittomia; tai 
 • levittää mainoksia tai ei-toivottuja sähköpostiviestejä (ns. roskapostia) tai virheellisiä varoituksia viruksista, vioista tai vastaavasta aineistosta, eikä Käyttäjä saa kehottaa tai pyytää osallistumaan arpajaisiin, lumipallojärjestelmiin, ketjukirjeisiin, pyramidipeleihin tai vastaaviin toimiin.

6.2 BrainLit voi milloin tahansa evätä pääsyn BrainLit-verkkosivustolle, erityisesti jos käyttäjä rikkoo näistä käyttöehdoista johtuvia velvoitteita.

7. Hyperlinkit

7.1 BrainLitin verkkosivusto voi sisältää hyperlinkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. BrainLit ei ota vastuuta tällaisten Web-sivujen sisällöstä eikä esitä tai suosittele tällaisia Web-sivuja tai niiden sisältöä omana tietonaan, koska BrainLit ei valvo tällaisten Web-sivujen tietoja eikä ole vastuussa niiden sisällöstä ja niissä annetuista tiedoista. Tällaisten verkkosivujen käyttö on käyttäjän omalla vastuulla.

8. Vastuu omistus- tai laatuvirheistä

8.1 Siltä osin kuin tiedot, ohjelmistot tai dokumentaatio annetaan saataville maksutta, kaikki vastuu tietojen, ohjelmistojen ja dokumentaation laatu- tai omistusoikeusvirheistä, erityisesti virheettömyydestä tai virheettömyydestä tai vaateiden tai kolmansien osapuolten oikeuksien puuttumisesta tai täydellisyydestä ja/tai tarkoitukseen soveltuvuudesta suljetaan pois, lukuun ottamatta tapauksia, joihin liittyy tahallinen väärinkäytös tai petos sekä henkilövahinkoja tai kuolema.

8.2 Tiedot voivat sisältää yksittäisten tuotteiden teknisiin mahdollisuuksiin liittyviä yleisiä kuvauksia, jotka eivät välttämättä ole käytettävissä tietyissä tapauksissa (esim. tuotemuutosten vuoksi). Tuotteen vaadittavasta suorituskyvystä on siksi sovittava kussakin tapauksessa yhteisesti ostohetkellä.

9. Muu vastuu, virukset

9.1 BrainLitin muu vastuu on suljettu pois, ellei laki sitä edellytä. Lukuun ottamatta kuolemantapauksia tai henkilövahinkoja, jotka johtuvat huolimattomuudesta, BrainLit ja tämän sivuston isännät sulkevat täten pois vastuun kaikista vaateista, menetyksistä, vaatimuksista tai vahingoista, jotka liittyvät verkkosivustollamme tarjottuihin tietoihin ja/tai palveluihin, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, suorat, epäsuorat, satunnaiset tai välilliset menetykset tai vahingot, vahingonkorvaukset tai voittojen tai tietojen menetykset riippumatta siitä, perustuvatko ne sopimusrikkomukseen tai takuuseen, rikosoikeudelliseen tekoon tai vahingonkorvausvelvollisuuteen (mukaan lukien huolimattomuus), tuotevastuuseen vai muuhun.

9.2 Vaikka BrainLit tekee kaikkensa pitääkseen BrainLit-verkkosivuston viruksettomana, BrainLit ei voi taata, että se on virukseton. Käyttäjän on omaksi suojakseen ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin asianmukaisten turvatoimien varmistamiseksi.

10. Vientivalvonta

10.1 Tiettyjen tietojen, ohjelmistojen ja asiakirjojen vienti voi olla luvanvaraista esimerkiksi niiden luonteen, käyttötarkoituksen tai määränpään vuoksi. Käyttäjän on noudatettava tiukasti tietoja, ohjelmistoja ja dokumentaatiota koskevia vientisäännöksiä, erityisesti EU:n sekä yksittäisten EU:n jäsenvaltioiden ja Yhdysvaltojen vientisäännöksiä.

10.2 Pyydettäessä BrainLit ilmoittaa Käyttäjälle asiaankuuluvat yhteyspisteet lisätietoja varten.

11. Yksityisyyden suoja

BrainLit noudattaa BrainLit-verkkosivuston käyttäjän henkilötietojen keräämisessä, käyttämisessä ja käsittelyssä sovellettavia tietosuojaa koskevia lakeja ja BrainLit-verkkosivuston tietosuojasääntöjä. Tietosuojakäytäntö, joka on saatavilla BrainLit-sivuston hyperlinkkien kautta.

12. Vastuuvapauslauseke

12.1 BrainLit-sivusto sisältää tietoa tuotteista, jotka voivat olla saatavilla tai olla saatavilla jossakin tietyssä maassa, ja jos ne ovat saatavilla, ne ovat saaneet valtion sääntelyelimen hyväksynnän tai myyntiluvan eri käyttöaiheille ja rajoituksille eri maissa. Kussakin maassa on erityisiä lakeja, asetuksia ja lääketieteellisiä käytäntöjä, jotka koskevat lääketieteellisten tai muiden lääketieteellisten tuotteiden tietojen välittämistä Internetissä. Mitään tässä esitettyä ei pidä tulkita sellaisen tuotteen myynninedistämiseksi tai mainostamiseksi, joka ei ole sallittua sen osavaltion tai maan lakien ja asetusten mukaan, jossa lukija asuu.

13. Oikeuspaikka, sovellettava laki

13.1 BrainLit-verkkosivustoa ylläpitävät ja hallinnoivat yritykset, joiden kotipaikka on Ruotsissa. Palvelu ja materiaalit tällä verkkosivustolla tarjotaan "sellaisena kuin se on", ja BrainLit ja tämän sivuston isännät kieltäytyvät nimenomaisesti kaikista lain sallimissa rajoissa annettavista takuista, nimenomaisista tai epäsuorista, mukaan lukien, mutta ei rajoitetusti, takuut tyydyttävästä laadusta, myyntikelpoisuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen, jotka koskevat palvelua tai materiaaleja. Jos jokin tällä verkkosivustolla oleva asia tulkitaan jossakin muussa maassa sovellettavien lakien vastaiseksi, tätä verkkosivustoa ei ole tarkoitettu kyseisestä maasta tulevien henkilöiden käytettäväksi, ja henkilöt, joihin sovelletaan tällaisia lakeja, eivät ole oikeutettuja käyttämään palveluitamme, elleivät he pysty vakuuttamaan meitä siitä, että tällainen käyttö olisi laillista. Näihin käyttöehtoihin sovelletaan sovellettavia paikallisia lakeja ja ne ratkaistaan niiden mukaisesti.